1% dla ZHP
Linki
Facebook

Reklama

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

slawek
19-09-2017 22:01
https://www.youtu.
..o1gJvulg9w
nie zgadzam si? mo?e w 100% ale to bardzo dobry komentarz do ostatnio popularnego filmu i polecam zobaczy? Smile

sikor
01-08-2016 16:52
rozkaz obozowy ju? jest Smile http://lesni.pl/i.
..php?did=67

koza
15-05-2016 15:19
Sprawno?ci w nowym rozkazie s? ju? przyznane Wink

koza
29-04-2016 17:39
A tutaj mo?ecie po zalogowaniu si? na stron? zobaczy kto ma sk?adki pop?acone: http://lesni.pl/v.
..page_id=10

koza
29-04-2016 16:29
Zgoda na przynale?o? do dru?yny: http://lesni.pl/i.
..php?did=62

Szczypior
25-04-2016 01:21
Nie ma tu jakiego? wolnego i ch?tnego ludzia (ludzi) na wypad w gry w weekend majowy? Ch?tnie bym zaliczy? Babi? (bo nie by?em) i co tam jeszcze mo? na obej? w 2-3 dni a samemu mnie si? nie u?miech

sikor
19-04-2016 06:23
Kontakt dla ch?opakw z ktrymi gra?em w kosza Smile S?awomir Nowiski telefon : 669-586-497

slawek
14-03-2016 15:36
osobi?cie b?d? jecha? z sosnowca i raczej si? spni? Sad ale b?d? tam na pewno

koza
10-03-2016 17:23
we can go Smile

slawek
09-03-2016 18:11

koza
04-03-2016 11:49
Endrju, masz ju? potrzebne info Smile?

Endrju
02-03-2016 19:52
Wiadomo ju? co? dok?adniej o sobocie? O ktrej, gdzie itd.

koza
23-02-2016 07:00
A dzisiaj pojawi si? rozkaz ze sprawno?ciami i stopniami Wink

koza
22-02-2016 20:19
Dzi?ki wszystkim za przyj?cie!

koza
23-01-2016 14:20
Przypominam, ?e zgody na przynale?no? s? dost?pne tutaj: http://lesni.pl/i.
..php?did=62

Archiwum shoutboksa

Kurs "Pi?ty Element"Drukuj

Hufiec Katowice zorganizowa? na prze?omie pa?dziernika i listopada tego roku kurs przewodnikowski pod nazw? rPi?ty Elementr1;, ktrego motywem przewodnim by?o ratowanie ?wiata. Wizja jak si? okaza?o atrakcyjna, gdy? niektrzy uczestnicy przybyli z naprawd? dalekich stron (z Lublina chocia?by). Zaj?cia trwa?y w sumie trzy weekendy i musz? przyzna?, ?e by? to dla mnie czas wype?niony przemy?leniami, refleksjami i spostrze?eniami odno?nie harcerstwa, instruktorw, a i samego kursu, rzecz jasna.
Pierwsz? rzecz? jaka rzuci?a si? w oczy wszystkim kursantom by?a atrakcyjna forma zaj??. Wszyscy przywykli?my do s?uchania wyk?adw i robienia notatek tu za? zaj?cia nastawione by?y na przekazywanie umiej?tno?ci nie tylko wiedzy. Najlepszym przyk?adem s? chyba zaj?cia na temat podstawowych dokumentw ZHP (polegaj?ce na wyszukiwaniu wa?nych informacji we wszelakich instrukcjach i tym podobnych), ktry na wszystkich zrobi?y ogromne wra?enie.
Od pierwszych minut zaj?? wida? by?o, ?e kadra i prowadz?cy zaj?cia w?o?yli mnstwo serca w to, aby ten kurs by? naprawd? wyj?tkowy dobrzy przez uczestnikw wspominany. Zaanga?owanie i entuzjazm po prostu bi?y od nich, a stosunek do uczestnikw by? nad wyraz serdeczny. A? si? ciep?o na sercu robi?o podczas rozmowy z tymi instruktorami.
Oczywi?cie daleka jestem od wysuwania opinii na temat kursw, czy warsztatw na podstawie panuj?cej atmosfery i sympatii (b?d? antypatii) jak? si? darz? bior?cy w nich udzia?. Zawsze wydawa?o mi si? to spraw? drugorz?dn?, ust?puj?c? miejsca kwestii priorytetowej r11; merytorycznej zawarto?ci zaj??, a ta wyda?a mi si? du?a. Potwierdza?y to cho?by dyskusje jakie po wyk?adach prowadzili mi?dzy sob? uczestnicy. Nawet nie tre?? tych dyskusji, a sam fakt ich prowadzenia jest, w moim odczuciu, dowodem na poszerzenie si? horyzontw my?lowych kursantw.
Pozytywy mo?na by wymienia? jeszcze d?ugo (najwa?niejsze mam nadziej? zaakcentowa?am nale?ycie), lecz zdarza?y si? na kursie momenty w ktrych prawd? mwi?c, czu?am si? nieco zagubiona. Przede wszystkim niektre formy przekazywania wiedzy i przerywniki w zaj?ciach wydawa?y mi si? co najmniej nie na miejscu. Wspomina?am ju?, ?e prowadz?cy zaj?cia nie chcieli nas r11; uczestnikw zanudzi?, wi?c prze?cigali si? w wymy?laniu coraz to ciekawszych sposobw uczenia i zmuszania do przemy?le?. By?y gry planszowe, quiz, nawet ogl?danie kreskwek. I tu pojawi?o si? w mojej g?owie pytanie, ktre m?czy minie do teraz: rDlaczego?r1;. Co kierowa?o wyk?adowcami przy wyborze takich a nie innych form? Odpowiedzi, ktre mi si? nasun??y, lub nasuni?te zosta?y przez innych, s? r?ne. By? mo?e r11; i takom mam szczer? nadziej? r11; mia?o to na celu poszerzenie wachlarza umiej?tno?ci kursantw, pokazania im r?norodnych mo?liwo?ci pracy ze wszystkimi pionami wiekowymi i zaprezentowanie jak to zrobi? dobrze. Mo?e mieli?my si? rpo?rednior1;, rprzez dzia?anier1; nauczy? stosowania wykorzystanych przez prowadz?cych metod. Skoro tak to dobrze, gorzej je?li taka stosowanie tych specyficznych form wynika?o z faktu, ?e kadrze zabrak?o pomys?w na uatrakcyjnienie zaj??, bo to by oznacza?o braki w zrozumieniu specyfiki pracy z w?drownikami (o co instruktorw Hufca Katowice nie podejrzewam). Najgorzej je?li kto? stwierdzi?, ?e formy u?ywane na zbirkach z harcerzami b?d? bawi?y ludzi powy?ej szesnastego roku ?ycia. Nie bawi?... Przynajmniej nie mnie.
Co do rprzerywnikwr1; w zaj?ciach, mam szczer? nadziej?, ?e to tak?e by?a cz??? nauczania. Pl?sy. Pojawi?y si?, a jak?e. Jako sposb przekazania umiej?tno?ci zabawiania zuchw. Tak mi si? przynajmniej wydaje, bo je?li mia?y one rozlu?ni? atmosfer?, czy na?adowa? kursantw pozytywn? energi? to odnios?y skutek wr?cz przeciwny. Uwa?am, ?e je?li kto? w pracy z w?drownikami chce u?ywa? metodyk zuchowych, lub harcerskich, powinien wyra?nie zaznaczy? dlaczego to robi. Bynajmniej nie dla wiadomo?ci samych kursantw, bo uw?acza ich inteligencji twierdzenie, i? si? sami nie domy?l?, ale po to, aby z boku nie wygl?da?o to infantylnie. Dwudziestka doros?ych, pl?saj?cych ludzi nie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku harcerza, a umacnia tylko stereotyp wyro?ni?tego dziecka w krtkich spodenkach.
Kolejn? rzecz?, nad ktr? nie mog? przesta? rozmy?la? jest tak zwana grywalizacja. Grywalizacj? ow? stosuje si? w du?ych firmach jako element motywuj?cy pracownikw do wydajniejszej pracy. Polega na tym, i? w zamian za wykazanie si? w jaki? sposb otrzymuje si? punkty do oglnej klasyfikacji. Plansza przedstawiaj?ca wyniki poszczeglnych osb wisi na w widocznym miejscu i stwarza mo?liwo?? ?atwego porwnania rywalizuj?cych ze sob? rgraczyr1;. Moja opinia na temat tego instrumentu jest jest szczeglnie przychylna. Nie, nie dlatego, ?e pola do zaznaczania zdobytych punktw opatrzone moim imieniem ?wieci?y pustkami. Wr?cz odwrotnie: zape?nia?am je niech?tnie i minimalistycznie dlatego, ?e sam pomys? brania udzia?u w grywalizacji budzi? we mnie jaki? wewn?trzny sprzeciw. Mia? to by? jak s?dz? element motywuj?cy nas - kursantw do aktywnego uczestnictwa w zaj?ciach i wi?kszego zaanga?owania. Poczu?am si? dotkni?ta... Jak kto? mg? pomy?le?, ?e przyszli instruktorzy, ktrzy po?wi?caj? kilkadziesi?t godzin ?ycia i spor? jak dla m?odzie?y sum? pieni?dzy na poszerzanie swojej wiedzy, ktrzy dzia?aj? w ZHP od wielu lat, ktrzy chc? wychowywa? m?odszych i ktrzy ?yj? harcerskich idea?w potrzebuj? motywacji w posta? planszy wype?nionej kolorowymi punktami? Przecie? pojechali?my na ten kurs w konkretnym celu r11; w celu doskonaleniu siebie i swojego warsztatu. Moim zdaniem takiej motywacji nic nie jest w stanie przewy?szy?.
Innym aspektem grywalizacji, ktry od samego pocz?tku nastawi? mnie do niej sceptycznie jest standardowe niebezpiecze?stwo p?yn?ce ze stosowania jakiejkolwiek wersji rywalizacji, mianowicie ryzyko pojawienia si? tak zwanego wy?cigu szczurw. Je?li wyznacznikiem naszego poziomu jest plansza z punktami, wida? jak na d?oni, kto jest lepszy, kto gorszy. Nikt nie chce by? gorszy. Okazuje si? w takich momentach, ?e ludzie gotowi s? robi? naprawd? irracjonalne rzeczy, byle tylko zdoby? jak najlepsze miejsce w rankingu. Poza tym rywalizowanie ze sob? kilku osb motywuje tak naprawd? tylko jedn? z nich r11; zwyci?zce. A co zreszt?? Czy naprawd? chcemy tworzy? poczucie ci?g?ej walki i rozczarowania podczas kursu przewodnikowskiego?
Us?yszawszy o grze na pocz?tku kursu, by?am pewna, ?e zniszczy ona ca?kowicie ?wietn?, harcersk? atmosfer? i zgran? grup? jakie zadziwiaj?co szybko uda?o nam si? stworzy?. Na szcz??cie myli?am si?. Zarwno uczestnicy jaki i kadra kursu wykazali si? du?? klas?. Nie by?o osoby, z ktr? nie mo?na by porozmawia?, nie zdarza?y si? sprzeczki, wzajemny szacunek i serdeczno?? na ka?dym kroku. Prawd? mwi?c nigdy bym si? nie spodziewa?a, ?e ludzie o tak r?nych pogl?dach jak nasza grupa mog? si? tak dobrze dogadywa?. A pogl?dy mieli?my naprawd? skrajnie r?ne, o czym przekona?am si? podczas wieczornych dyskusji. Te w?a?nie wymiany zda? by?y moim ulubionym punktem programu na kurcie. To bardzo cenne mc skonfrontowa? swoje pogl?dy ze zdaniem innych bez obawy, ?e zostanie si? wykl?tym z czci i wiary.
Na rPi?tym Elemencier1; nauczy?am si? wiele, pozna?am sporo ciekawych ludzi, ale przede wszystkim mia?am okazj? dowiedzie? si? czego? o sobie. Mam wra?enie, ?e puki Hufiec Katowice b?dzie organizowa? podobne kursy, pty instruktorw w ZHP nie zabraknie.
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Ostatnio poruszane tematy

  Temat Wyświetleń Odpowiedzi Ostatni post
AFRYKA - L?d przysz?o?ci cz...
Oglne
9345 5 koza
25-02-2016 18:19
takie tam znaleziska
Oglne
14492 9 sikor
10-09-2015 19:40
A teraz co? z zupe?nie inne...
Oglne
11343 1 Lesio
27-03-2015 18:25
?piewnik
Oglne
42881 10 koza
31-10-2014 10:32
terminy i ustalenia
Oglne
65535 22 Szczypior
15-08-2011 18:31
11,230,920 unikalne wizyty